Reglementen

Model Tuinreglement, Stichting Doe-Tuinen vastgesteld op 4 november 2013

Gebruiksregels:

 1. Een Doe-Tuin heeft een oppervlakte van ongeveer 25 vierkante meter en dient uitsluitend om daarop als ontspanning te tuinieren.
 2. Materialen en gereedschappen, eigendom van de stichting, mogen niet mee naar huis worden genomen maar moeten na gebruik worden schoongemaakt en op de daarvoor bestemde plaats worden opgeborgen.
 3. Tuinafval, onkruid en dergelijke moet worden meegenomen of op de eigen tuin worden verwerkt (onderspitten of aanleggen van een kleine composthoop). Indien er een composthoop op de tuin aanwezig is, kan hier volgens de richtlijnen van de tuincommissie gebruik van worden gemaakt.
 4. Eigen tuingereedschap per keer mee naar huis nemen.
 5. Het gebruik van gif of andere chemische stoffen is verboden en leidt tot uitsluiting.
 6. Het is niet toegestaan om zelf grond te storten
 7. Geen glasbouw op de tuin.
 8. Stokken en gewassen niet hoger dan 1.50 meter, anders worden zij verwijderd, tenzijde tuincommissie dit gedoogd.
 9. Geen gereedschap, losse materialen of tuinafval op de tuin of paden laten liggen.
 10. Niet oogsten van andermans tuin zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker van deze tuin. Bij misbruik wordt de toegang ontzegd!
 11. Zoveel mogelijk wisselteelt toepassen.
 12. Aardappelteelt verboden
 13. Aan het eind van elk seizoen uw tuin onderhoudsvrij achterlaten en alle losse spullenmee naar huis nemen.
 14. Voor het meenemen van een hond of ander dier op de Doe-tuinen dient men toestemming te krijgen van de tuincommissieRechten en plichten van de gebruikers

 1. Alle inwoners van Haarlem kunnen zich aanmelden voor het in gebruik nemen van een Doe-tuin.
 2. Aanmelding moet gebeuren bij de secretaris van de tuincommissie.
 3. De mensen die zich hebben opgegeven voor het in gebruik nemen van een Doe-tuin krijgen, in volgorde van de datum van binnenkomst van de aanmelding, een tuintje van ongeveer 25 vierkante meter toegewezen door het bestuur van de tuincommissie. In principe wordt per persoon niet meer dan één Doe-tuin toegewezen. Het bestuur van de tuincommissie kan van dit principe afwijken.
 4. Indien er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare tuinen wordt er een wachtlijst opgesteld door de tuincommissie.
 5. Zodra er weer een tuin vrijkomt worden de aanmeldingen opgeroepen op volgorde van datum van aanmelding.
 6. Het weigeren van een tuin betekent plaatsing onderaan een eventuele wachtlijst.
 7. Indien men een tuin krijgt toegewezen betaalt men de door het bestuur van de stichting reglementair vastgestelde bijdrage plus de borg voor de sleutels en de eventuele borgsom voor het “schoon en zwart” opleveren van de tuin aan de penningmeester van de tuincommissie.
 8. Zodra men een tuintje toegewezen heeft gekregen en de bijdrage heeft betaald wordt men een gebruiker genoemd zoals omschreven in de statuten van de Stichting Doe-Tuinen artikel 3.
 9. Gebruikers mogen hun tuin slechts overdragen aan de tuincommissie.
 10. De gebruikers zijn gehouden de hen ter beschikking gestelde tuin goed te onderhouden en te gebruiken overeenkomstig de bestemming.
 11. Alle gebruikers zijn verplicht de statuten en de reglementen van de Stichting Doe-Tuinen, alsmede de besluiten van het bestuur, ook al waren zij niet tegenwoordig of vertegenwoordigd, stipt op te volgen en zijn te dien opzichte volledig aansprakelijk voor hun gedragingen en de gedragingen van hun gezinsleden en hun bezoekers.
 12. Gebruikers zijn verplicht op hun tuin werkzaamheden toe te staan die het bestuur voor instandhouding of verbetering van het complex dan wel aangrenzende tuinen noodzakelijk acht
 13. Erfafscheidingen moeten worden vrijgehouden van onkruid en beplanting
 14. Het gemeenschappelijke deel van het complex (wandelpaden, gemeenschappelijkegrond, terrassen e.d.) moet door de gebruikers worden vrijgehouden van onkruid, vuilen, afval.
 15. Bij beëindiging gebruik dient de tuin “ schoon en zwart” te worden opgeleverd. Indien naar het oordeel van de tuincommissie aan deze voorwaarde is voldaan, ontvangt men de eventueel betaalde borgsom voor het “schoon en zwart”opleveren retour. Na het inleveren van de sleutels ontvangt men de borg voor de sleutels retour.
 16. De gebruikers kunnen zich volgens de daarvoor geldende regels laten kiezen in het bestuur van de stichting of in de tuincommissie.

Ontzegging van gebruik

 1. De gebruiker kan door de tuincommissie van de tuin worden verwijderd indien hij of zij
  1. zich schuldig maakt aan wangedrag, waaronder mede is verstaan elke gedraging of handeling die de goede gang van zaken en het vriendschappelijke verkeer tussen de gebruikers onderling verstoort of het aanzien van de Doe-tuin schaadt.
  2. bij herhaling ingevolge statuten, reglementen of besluiten van de tuincommissie en/of stichting in gebreke moet worden gesteld.
  3. niet binnen de gestelde termijn van schriftelijke ingebrekestelling aan zijn of haar verplichtingen voldoet.
 2. Ontzegging van gebruik zal niet worden toegepast alvorens
  1. de betrokken gebruiker tenminste twee keer schriftelijk is gewaarschuwd en hij of zij niet binnen 14 dagen na de dagtekening van de laatste waarschuwingdaaraan gevolg heeft gegeven.
  2. De ontzegging is goedgekeurd door een meerderheid van het bestuur van de tuincommissie.
 3. Gebruiker kan tegen zijn ontzegging in beroep gaan bij het bestuur van de Stichting Doe-Tuinen.


Privacy reglement

Privacyverklaring Stichting Doe-Tuinen Haarlem (hierna te noemen ‘Doe-Tuinen’, waaronder ook de tuincommissie wordt gerekend, waar uw complex onder valt). 

1) Introductie 

Doe-tuinen zijn ‘de groene trefpunten’ die zowel het recreatief, het natuurlijk als het sociaal maatschappelijk gebruik van het openbaar groen in Haarlem mede mogelijk maken.  

Doe-Tuinen is vele jaren actief in het stimuleren van kleinschalig tuinieren en het verzorgen van informatie hierover. Tevens in het ondersteunen in de meest brede zin van het woord van de tuincommissies van de 7 complexen in Haarlem.

Met deze privacyverklaring informeert Doe-Tuinen u over de persoonsgegevens die Doe-Tuinen in het kader van bovengenoemde verzamelt en gebruikt. 

Er worden geen gegevens verzamelt als gevolg van het bezoeken en gebruiken van de website van de stichting. 

Doe-Tuinen draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u aan Doe-Tuinen verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. 

2) Persoonsgegevens
Doe-Tuinen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Doe-Tuinen. Het kan gaan om de volgende persoonsgegevens:
– voor- en achternaam;
– adresgegevens;
– telefoonnummer;
– e-mailadres.
Bij inschrijvingen voor een tuin kan ook worden gevraagd om:
– geslacht;
– betalingsgegevens;
– (nood-)telefoonnummer. 

3) Toestemming
Na opname in de administratie van Doe-Tuinen wordt niet meer om toestemming gevraagd voor het verwerken van uw persoonsgegevens.  

4) Doeleinden
Doe-Tuinen kan persoonsgegevens verwerken om u te informeren over de activiteiten van Doe-Tuinen:

– Bijvoorbeeld voor het aan u verzenden van digitale nieuwsbrieven, agenda´s en verslagen van kwartaaloverleg, uitnodigingen, aankondigingen van evenementen. U kunt zich altijd afmelden voor deze mailingen.

– Voor het beantwoorden van vragen en het verstrekken van informatie;
– Voor contact op uw eigen verzoek;
– Voor het bereiken van naasten in geval van een noodsituatie. 

5) Bewaartermijn
Doe-Tuinen bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden uiterlijk tot twee jaar na uitschrijving bewaard.

6) Delen met anderen
De persoonsgegevens die Doe-Tuinen verzamelt en verwerkt, worden uitsluitend voor eigen doeleinden gebruikt en niet aan derden verstrekt, tenzij voor de uitvoering van een overeenkomst of een wettelijke verplichting.
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Doe-Tuinen worden verwerkt door zogenoemde verwerkers. De verwerkers handelen onder de verantwoordelijkheid van Doe-Tuinen en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren. 

7) Beveiligen
Doe-Tuinen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

8) Beeldmateriaal en/of foto’s
Doe-Tuinen maakt bij sommige activiteiten foto’s. Deze foto’s/dit beeldmateriaal worden/wordt niet gebruikt om een persoon of personen te identificeren. Dit materiaal kan alleen gebruikt worden voor PR & Communicatie- activiteiten en promotiedoeleinden van Doe-Tuinen. Bij deelname aan een activiteit gaat u automatisch akkoord met gebruik van het beeldmateriaal voor promotie van de activiteiten van Doe-Tuinen. 

9) Cookies
Stichting Doe-Tuinen maakt op haar website geen gebruik van cookies. 

10) Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, aan te laten vullen, te laten beperken of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, aanvulling, beperking of verwijdering sturen naar t.plasschaert@chello.nl  

Doe-Tuinen zal zo snel mogelijk, doch binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

11) Klachten
Wanneer u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neem dan contact op via t.plasschaert@chello.nl

Mocht u met hem er niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Doe-Tuinen, wanneer u van mening bent dat deze verwerking inbreuk maakt op de privacyregelgeving. Meer informatie kunt u hierover vinden op de website van Autoriteit Persoonsgegevens. 

12) Feedback 

Mocht u nog vragen hebben over de privacyverklaring van Doe-Tuinen neem dan contact op met Theo Plasschaert. 

Contact 

Onze onafhankelijke privacy officer (externe contactpersoon bescherming persoonsgegevens) : Theo Plasschaert | mail naar:  t.plasschaert@chello.nl  

Nadere toelichting door Theo-Plasschaert