Fort Benoorden Spaarndam, Munitiebos

Ontwikkelingen zoals opgetekend door het Haarlems Dagblad (mei 2023)

Onderstaand drie artikelen zoals die respectievelijk in het HD van 10 mei, 11 mei en 12 mei 2023 zijn verschenen. Van plan naar weglopen van een commissie naar voorlopig compromis. Maar hoe een eventueel doe-tuin complex daarin gaat passen wordt helaas niet verteld.

Nog steeds geen restauratie: Plannen Fort benoorden Spaarndam voldoen niet aan eisen (Haarlems Dagblad 1 november 2022)

Drie geïnteresseerden met een plan voor de restauratie van Fort benoorden Spaarndam voldoen niet aan de eisen die Recreatieschap Spaarnwoude heeft geformuleerd. De deelnemers mogen hun plannen aanpassen.

Dit is besloten om te voorkomen dat het proces wederom stilvalt. De kandidaten hebben tot 8 december om hun voorstel aan de eisen te laten voldoen.

Contact

Geïnteresseerd in een toekomstig Doe-tuintje en deelnemer van een eventueel nieuw complex? Of bereid om te helpen bij de opstart van dit complex? Meld je aan op ons e-mail adres: doetuinen@gmail.com.

Zoektocht

Begin dit jaar is het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude een zoektocht gestart naar ondernemers en organisaties met een voorstel om Fort benoorden Spaarndam een nieuw leven in te blazen. Het complex, dat aan de Linie in Velserbroek ligt, vlakbij de A9, staat sinds 1960 leeg en is ondertussen flink in verval geraakt. Er zijn geïnteresseerden die op tijd een plan hebben ingeleverd. Het recreatieschap noemt die voorstellen ’interessant en doordacht’, maar geen van de drie voldoet volledig aan de gestelde eisen. Het bestuur zette namelijk ’must have’s’ en ’won’t haves’ op papier.

Met de punten die absoluut niet mogen, zoals het volledig kappen van het bos, plannen voor hoogbouw of industriële activiteiten, zat het wel goed. Echter, punten waar een herbestemmingsplan absoluut wél aan moet voldoen, zaten nog niet snor.

Extra kans

De drie plannen mochten daarop aangepast worden, maar nadien was het recreatieschap ondanks verbeteringen alsnog niet tevreden. Daar had de club niet op gerekend. Na overleg is besloten de drie kandidaten nogmaals de kans te geven om aan alle gestelde eisen te voldoen.

Voorbeelden hiervan zijn: ’door de herbestemming worden de natuurwaarden vergroot, versterkt en verbonden’; ’de nieuwe bestemming moet leiden tot een beheerbare situatie zowel organisatorisch als op het gebied van beheer en onderhoud’ en ’het herbestemmingsplan toont aan voldoende middelen te kunnen genereren om het beheer en onderhoud van het fort te kunnen financieren’. Aan welke voorwaarden welk plan niet voldoet, is niet bekend.

Fort benoorden Spaarndam is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Dat is een ring van 42 voormalige militaire complexen. Het complex staat op de werelderfgoedlijst van Unesco en voor de restauratie hebben al veel plannen de revue gepasseerd, maar geen enkele komt van de grond.

Inleiding / aanleiding

Op maandag 5 juli 2021 kwamen de Maatschappelijke Adviescommissie (MAC), het Recreatieschap Spaarnwoude, Recreatie Noord-Holland en verscheidene experts in Villa Westend (Velserbroek) bijeen. Doel van de bijeenkomst was om in gesprek te gaan over een toekomstbestendige herbestemming van het Benoorden. De gesprekken waren geanimeerd en open en er zijn veel interessante ideeën en suggesties aan de tafels besproken. De meeste deelnemers gaven aan dat het een grote verbetering was om na veel digitale besprekingen elkaar weer fysiek te ontmoeten.

Behalve het verder verkennen van de mogelijkheden van een nieuwe bestemming was de sessie ook bedoeld om het vertrouwen tussen MAC en recreatieschap te bevorderen. Bewoners o.a. uit Spaarndam hadden aangegeven graag moestuinen in de directe omgeving te willen hebben. Namens de stichting Doe-tuinen waren Petra Lodewijk en André Kronenburg uitgenodigd om toe te lichten over eventueel een Doe-tuin complex in het munitiebos.

De bijeenkomst is onderdeel van het participatieproces Het Benoorden dat BOEi vorig jaar (2020) in opdracht van het Recreatieschap Spaarnwoude is gestart. Op verzoek van de MAC is tijdens
de bijeenkomst specifiek ingegaan op de thema’s verkeer, financiën en kleinschaligheid/proportionaliteit. De opbrengsten van de dialoogsessie worden, net als de ideeën die zijn ingediend op het platform en de droombeelden van de leden van de MAC, gebruikt als input voor het bidbook.

Naast de presentaties vonden tafelgesprekken plaats met 4 groepen van ca. 6 deelnemers. De ideeën en suggesties van deze gesprekken worden meegenomen bij het opstellen van het bidbook. Hieronder een selectie van een aantal suggesties en ideeën die vaker zijn benoemd:

– ‘Knip’ het munitiebos en het fort los van elkaar want ze vragen een andere aanpak.
– Kies voor een gefaseerde aanpak: niet alles tegelijk maar opschaling van activiteiten
– Zorg voor draagvlak en praat met de inwoners van het gebied.
– Munitiebos: gemengde invulling en gefaseerde ontwikkeling.

Onze aanmeldingsprocedure is gestart

Na onze deelname aan bovengenoemde dialoogsessies werden wij verzocht ons officieel aan te melden, middels een gestructureerd aanmeldingsformulier. Wij hebben daar ons eisen & wensen lijst aan toegevoegd.

Kort daarop kregen wij een enthousiast antwoord terug en werd ons gevraagd aanvullende informatie te geven in hoeverre ons plan op hoofdlijnen binnen de wensen en grenzen uit het Witboek past. In een volgende fase krijgen wij advies of een eventuele samenwerking met anderen extra kansen biedt.